REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GOD IS GOOD

Data publikacji: 14.12.2020

 • I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników (w tym Nabywców) ze Sklepu prowadzonego przez RIORE Jan Łada, zwanego dalej Sprzedawcą na stronie internetowej www.godisgood.pl
 2. Regulamin udostępniany jest w sposób ciągły na stronie internetowej Sklepu, co umożliwia Użytkownikom jego pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. W przypadku niezgodności niniejszego Regulaminu z przepisami prawa cywilno-prawnego, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego oraz zasady postępowania reklamacyjnego
 6. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe chyba, że zaznaczono inaczej.
 • II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – Jan Łada, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RIORE Jan Łada (adres: ul. Witosa 13/6, 06-300 Przasnysz) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W ramach działalności gospodarczej za pośrednictwem Sklepu dokonywana jest sprzedaż towarów lub świadczenie usług. NIP: 7611565114, REGON: 387671036.
 2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) dostępnych na domenie internetowej: godisgood.pl, które są zarządzane przez Sprzedawcę i pozwalają Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczeniu usług.
 3. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczeniu usług.
 4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż rzeczy na rzecz Nabywcy, na zasadach wynikających z Regulaminu.
 5. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie usługi lub usług przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy, na zasadach wynikających z Regulaminu.
 6. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 8. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, takie jak: nazwy, opisy, zdjęcia, ilustracje graficzne towarów czy oznaczenia producentów towarów.
 9. Użytkownik – użytkownik Internetu korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary czy usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 10. Zamówienie Pre-Order (Przedsprzedaż) – zamówienie przedpremierowe (przedsprzedaż) dotyczyć może każdego Towaru. Zamówienia Pre-Order składane są z wyprzedzeniem na Towar jeszcze niedostępny. W opisie takiego Towaru widnieje informacja z dokładną datą realizacji i wysyłki takiego zamówienia. Zamówienia Pre-Order są realizowane niezależnie, w terminie określonym każdorazowo w opisie danego Zamówienia i nie podlegają formie płatności „za pobraniem”.
 •  III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU
 1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE (w punkcie 4).
 3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń łączących się z Internetem (komputer, tablet, telefon) oraz za pomocą przeglądarki internetowej.
 4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest akceptacja Regulaminu.
 5. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych osobowych w formularzach, o których mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE (w punkcie 2 i 3) oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 7. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione (z wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy).
 8. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, służącego mu do logowania w Sklepie.
 • Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  2. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
  4. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Sklepu;
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  6. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;
 • IV. REJESTRACJA W SKLEPIE
 1. Użytkownicy mają możliwość:
  1. korzystania ze Sklepu (w tym zawierania Umów) bez konieczności dokonywania rejestracji,
  2. dokonania rejestracji w Sklepie przy wykorzystaniu danych dostępowych Użytkownika (login i hasło).
 2. Zawarcie Umowy na zakup danego towaru lub usługi bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu wszystkich następujących warunków:
  1. prawidłowego wypełnienia (podania wymaganych danych) elektronicznego formularza internetowego dostępnego w Sklepie,
  2. akceptacji Regulaminu.
 3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji i wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) w imieniu tego podmiotu, a także do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).
 4. Sprzedawca może zażądać uwiarygodnienia podanych przez Użytkownika danych, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów, również w przypadku aktualizacji danych Użytkownika.
 5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji, Użytkownik powinien je zaktualizować (korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie) przed zawarciem kolejnej Umowy.
 6. Po zakończeniu rejestracji w Sklepie zostaje utworzone konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz jego działaniach w ramach Sklepu (dotyczące również zawieranych przez niego Umów). W ramach swojego konta Użytkownik uzyskuje dostęp m.in. do historii swoich zamówień złożonych w Sklepie.
 • V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY
 1. Użytkownik przeglądając strony Sklepu (prezentujące towary, usługi i koszty wysyłki) ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną, kosztem wysyłki oraz kosztami dodatkowymi. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania na wspomnianych stronach jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Użytkownikowi zapoznanie się z ofertą.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.godisgood.pl, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, którą zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi zgromadzenie wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczenie wartości towarów/usług znajdujących się w koszyku oraz przeliczenie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie lub usuwanie z niego kolejnych towarów/usług.
 4. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu Użytkownik zostaje przekierowany do formularza internetowego, służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z kilku formularzy składowych, służących do określenia:
  1. adresu dostawy,
  2. sposobu dostawy,
  3. sposobu dokonania płatności za towar/usługę.
 5. Złożenie zamówienia przez Użytkownika stanowi ofertę (w rozumieniu kodeksu cywilnego) złożoną Sprzedawcy. Po wpłynięciu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zostało ono złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku nieprawidłowo złożonego zamówienia, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Użytkownika.
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie – Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 7. Wysłanie przez Użytkownika Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z RIORE Jan Łada Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Po prawidłowym złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przesyła Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęciu oferty), na jego adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa o sprzedaży danego towaru lub usługi zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 9. W przypadku Umowy o świadczenie usług (jeśli będzie ona dotyczyć świadczenia ciągłego lub okresowego), przed złożeniem przez Nabywcę zamówienia Sprzedawca powiadomi go o minimalnym okresie czasu, na jaki ma być zawarta Umowa.
 10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 • VI. ZAPŁATA CENY
 1. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar/usługę (w tym za koszty dostawy) nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu.
 2. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie, na zasadach określonych przez Sprzedawcę. Dostępne formy płatności określone są na stronie „płatności”.
 3. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto zwolnionymi od podatku od towarów i usług (VAT) ze względu na zwolnienie podmiotowe z VAT. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są na stronie „dostawa i płatności”.
 4. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamawia usługę, zgodnie z obowiązującymi w chwili złożenia zamówienia cenami i wysokością kosztów dostawy. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od wybranej przez Użytkownika formy dostawy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy (w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy). Reguła ta nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.
 • VII. DOSTAWA
 1. Dostawa obejmuję teren Rzeczpospolitej Polskiej, następuje na adres wskazany przez Nabywcę, w terminie określonym w ofercie, z zastrzeżeniem produktów „na zamówienie”, których czas dostawy może być dłuższy (o czym Nabywca jest informowany).
 2. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Nabywcę. Wyjątek stanowią towary odbierane osobiście przez Nabywców, w tym przypadku miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Nabywcę punkt odbioru osobistego.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z powodu niedostępności towaru lub usługi, niezwłocznie (najpóźniej w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy) zawiadomi o tym Nabywcę. Jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona, zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 4. W przypadku, gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania (na przykład z powodu chwilowej zmiany cech produktu zamówionego przez Nabywcę), może zwolnić się z tego zobowiązania poprzez spełnienie świadczenia zastępczego (o tej samej jakości, przeznaczeniu i cenie). Sprzedawca ma obowiązek poinformować Nabywcę o zmianie cech produktu oraz o przysługującym mu prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy.
 • VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Sprzedawca gromadzi i przetwarza podane przez Użytkowników dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Polityką Ochrony Prywatności.
 2. Sprzedawca udostępnia podane przez Użytkowników dane osobowe jedynie podmiotom realizującym zamówienie (Poczta Polska, kurier, InPost, kurier DPD, Kurier DHL) oraz realizującym transakcję płatniczą (TPAY, Nest Bank). Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych podmiotom nie związanym z realizacją zamówienia.
 3. Użytkownik potwierdzając niniejszy regulamin i podając dane osobowe zgadza się na przetwarzanie tych danych przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia i transakcji.
 • IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Nabywca może złożyć Sprzedawcy reklamację, dotyczącą działania Sprzedawcy oraz korzystania z jego Sklepu.
 2. RIORE Jan Łada  jest zobowiązany do dostarczenia Nabywcy za pośrednictwem Sklepu, towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Nabywców odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 3. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie, na stronie „Kontakt”. Szczegółowe informacje dotyczące wymiany i zwrotów znajdują się na stronie „Wymiana i Zwroty”. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres e-mail Nabywcy,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje należy składać za pomocą formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi załącznik znajdujący się na stronie „Wymiana i Zwroty” . Nabywca może również złożyć reklamację w dowolniej formie pisemnej lub mailowej, bez konieczności korzystania z ww. formularza, lecz z zachowaniem pkt 3.
 5. W przypadku przesłania reklamacji w formie pisemnej pocztą, data dostarczenia reklamacji jest równoznaczna z datą jej złożenia.
 6. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany poprzez pocztę elektroniczną.
 7. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Nabywca zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Nabywca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Nabywcy wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 9. Nabywca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Nabywcy dostarczyć wadliwy towar na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. 3. § I niniejszego Regulaminu.
 10. Jeśli nabyty towar objęty jest gwarancją (np. producenta, importera, Sprzedawcy), której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, to niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację, powołując się na zakres udzielonej gwarancji.
 • X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA
 1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Natomiast gdy Umowa dotyczy usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem podpunktu 6 (poniżej).
 2. Aby odstąpić od Umowy wystarczy wysłać wypełniony pisemnie lub elektronicznie „formularz zwrotu”, za pomocą poczty elektronicznej lub na nasz adres (wymieniony w podpunkcie II-1). Wzór „formularza zwrotu” można pobrać na stronie „Wymiana i zwroty”. Po otrzymaniu oświadczenia Sprzedawca niezwłocznie wyśle Nabywcy potwierdzenie jego otrzymania.
 3. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem towaru).
 4. W razie odstąpienia od Umowy, ta uważana jest za niezawartą. Świadczenia obu stron ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 5. W przypadku przedpłaty dokonanej przez Nabywcę, Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu tej przedpłaty.
 6. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę (będącego konsumentem) nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od których nabycia nie można odstąpić (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).
 7. Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest określony, to każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego (chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia).
 • XI. PRZERWY TECHNICZNE
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za spowodowany siłą wyższą brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu, spowodowanych jego pracami konserwacyjnymi, serwisem technicznym lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 • XII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. W razie zaistnienia sporu, Nabywca będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Nabywca uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, bądź uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 2. Nabywca będący Konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.
 3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 4. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 5. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 6. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio z godisgood.pl.
 7. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 8. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl.
 • XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu, w którym dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług (o charakterze jednorazowym).
 2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów wymienionych w poprzednim podpunkcie, po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.
 3. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Użytkownik ma możliwość rozwiązania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym, w trybie natychmiastowym (w takim przypadku dalsze zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe).
 4. Jeżeli usługa o charakterze okresowym wygasa w trakcie okresu wypowiedzenia Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu w tym momencie i nie ulega przedłużeniu na kolejny okres.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2015 i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

KONTAKT

 • Telefon: 786-890-009 czynny w dni robocze w godzinach pracy od 12:00 do 15:00 (opłata jak za połączenie standardowe – według cennika właściwego operatora)

Poczta elektroniczna: sklep(at)godisgood.pl (czas odpowiedzi do 24 godzin), tylko w dni robocze od pon – piątku, w niedzielę, uroczystości i święta – nieczynne.