Magnificat – Wielbi dusza moja Pana

W dzisiejszej Ewangelii czytamy pieśń uwielbienia wyśpiewaną przez Maryję podczas nawiedzenia świętej Elżbiety. To święto obchodzimy bowiem w dniu dzisiejszym w naszym Kościele. Wyśpiewany przez Maryję Magnificat, który rozpoczynają słowa: Wielbi dusza moja Pana, jest wspaniałą pieśnią wychwalającą dzieła Boga Wszechmogącego. Przede wszystkim Maryja dziękuje i wychwala Pana za to, czym ją obdarzył, jednocześnie uwielbiając Go za dzieła i opiekę nad całym narodem izraelskim. Maryja jako pobożna żydówka, jest świadoma Bożej opieki oraz roli narodu izraelskiego w wielkim Dziele Bożym.

Polecamy Wam zarówno rozważenie tego fragmentu z Ewangelii wg świętego Łukasza jak i częste wracanie do niego. Dobrą okazją jest np codzienna modlitwa brewiarzowa. Magnificat jest pieśnią odmawianą podczas Nieszporów. Dla utrwalenia przypominamy również całą treść:

Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
święte jest Jego imię,
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozpraszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

(Łk 3, 46-55)